Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Alle overeenkomsten strekkende tot verkoop van goederen of diensten die door Votrac worden afgesloten, zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.

2. Bestellingen komen tot stand op basis van een offerte opgesteld door Votrac op aanvraag van de klant, bevestigd door de betaling van een voorschot 50%. Offertes blijven geldig gedurende dertig dagen, onder voorbehoud van verkoop of tenzij schriftelijk anders zijn overeengekomen. Offertes zijn steeds vrijblijvend en brengen enkel rechten en verplichtingen in hoofde van partijen tot stand na de aanvaarding ervan door beide partijen. Orders worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang de mogelijkheden van de onderneming uitgevoerd.

3. De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Zij zijn derhalve niet bindend in hoofde van Votrac, tenzij dit uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

4. Behoudens andersluidende overeenkomst, vallen de kosten voor vervoer, levering en verzekering ten laste van de klant. Alle geleverde goederen en materialen blijven eigendom van de onderneming tot op het ogenblik van volledige betaling van de prijs door de klant.

5. Bij een annulering van een bestelling door de klant, waarbij goederen zijn aangepast, omgebouwd of herschilderd zijn,   is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 50% van de waarde van de bestelling. Indien geen aanpassingen, ombouw of herschildering heeft plaatsgevonden, bedraagt deze vergoeding 25%. Deze vergoedinen dekken de winstderving en de gemaakte kosten, onverminderd het recht van Votrac om de werkelijke schade te bewijzen en te verhalen.

6. Behoudens andersluidende overeenkomst of vermelding op de factuur, zijn alle facturen van de onderneming binnen 8 dagen vanaf de factuurdatum betaalbaar op de zetel van Votrac. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldatum vervallen alle speciale voorwaarden, kortingen en ristorno’s waarvan de klant genoot en is de volledige prijs verschuldigd. In dat geval is er bovendien vanaf de factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 150 euro. Elk protest van een factuur dient binnen 7 dagen na factuurdatum geformuleerd te worden per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van Votrac.

7. Wanbetaling van één factuur heeft tevens de onmiddellijke opeisbaarheid tot gevolg van alle overige facturen die nog niet vervallen zouden zijn. Votrac kan de niet vervallen facturen tevens onmiddellijk opeisbaar stellen indien na het sluiten van de overeenkomst aan Votrac feiten ter kennis komen die gerede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, dan wel ingeval van ontbinding, faillissement of overlijden van de klant. In deze gevallen kan Votrac naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst(en) ten laste van de klant.

8. De aansprakelijkheid van Votrac is steeds beperkt tot vervanging van de goederen, dan wel de terugbetaling van de prijs. In geen geval is Votrac aansprakelijk voor indirecte schade.

9. De klant aanvaardt de goederen in de staat waarin deze zich bevinden op het moment van aankoop met alle zichtbare en verborgen gebreken. Iedere klacht dient op straffe van verval uiterlijk binnen 7 werkdagen na levering geformuleerd te worden en gestaafd met gedateerde foto’s waaruit eventuele gebreken blijken en dit per e-mail gericht aan votrac@votrac.com 

10. De nietigheid van een of meerdere clausules van huidige algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasbaarheid van alle andere clausules van huidige algemene verkoopsvoorwaarden en/of andere bijzondere voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomsten tussen partijen.

11. Op alle overeenkomsten met de onderneming is het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

12. Alle goederen verkocht door Votrac NV, hebben mogelijks een export vergunning nodig. Deze is de verantwoordelijkheid van de koper om na te kijken en alle Europese regelementen te respecteren, te vinden op de website https://www.fdfa.be 

13. Het inschrijven/herinschrijven/verzekeren, het bekomen van homologatieattest, coc of ander inschrijvingsformulier van goederen die deel uit kunnen maken van de openbare weg, is volledig de verantwoordelijkheid van de koper.